Back to Top
   ጉዳያት ዓቒዳ        intercession

ሓምሻይ ዓይነት ተወሱል


ሕቶ(57): ካብዘን ቅድም ኢለን ዝተሓበራ አርባዕተ ዓይነታት ተወሱል ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ተወሱል አሎ `ዶ?
መልሲ:

እወ! ካብዘን ቅድም ኢልና ዘሕለፍናየን አርባዕተ ዓይነታት ተወሱል ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ተወሱል አሎ። ንሱ ድማ ምግባረ ሰናይ ዝኾነን ዝገብሮ ዱዓ ድማ ተቀባልነት ከምዘለዎ ትፅቢት ዝግበረሉን ዓይነት ሰብ እንትኾን ብናቱ ዱዓ ተወሱል ምግባር እዩ። እዙይ ይከአል ዝበልናሉ ምኽኒያት ድማ ሱሓበታት ረዲየሏሁ ዓንሁም ሓፈሻዊ ይኹን ውልቃዊ ብዝኾነ ዋኒን ንነቢና ዓለይሂ ሶላቱ ወሰላም ረቢ ንክልምነሎም ይሓትዎም ስለዝነበሩ እዩ። አብ ቡኻሪን ሙስሊምን ብዝርከብ አነስ ቢን ማሊክ ብዘመሓላለፎ ሓዲሥ «ነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ናይ ጁምዓ ኹጥባ አብዝገብሩሉ ሓደ እዋን ዝኾነ ሰብ እትው ኢሉ ‹ (ብምኽኒያት ሕፅረት ዝናብ) ገንዘብ ጠፊኡ፣ መንገዲ ተቋሪፁ፣… ረቢ ረድኤት ንክገብረልና ዱዓ ግበረልና› ኢልዎም። ነቢና ድማ ሽዑ ክልተ አእዳዎም ልዕል አቢሎም ሰለስተ ጊዜ ‹አሏሁመ አቒሥና› ምስበሉ ነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ኹጥባኦም ወዲኦም ካብ ሚንበሮም አይወረዱን ማይ ናይቲ ዝናብ ኣብ ጭሕሞም ዘለል እናበለ እምበር። እቲ ዝናብ ድማ ንሰሙን ሙሉእ ቀፂሉ፤ በቲ ቀፃሊ ጁምዓ ድማ እቲ ስብአይ ባዕሉ ይኹን ኻሊእ ነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ኹጥባ አብ ዝገብሩሉ እዋን እትው ኢሉ ‹(ብምኽንያት በዝሒ ዝናብ) ገንዘብ ጥሒሉ፣ መንድቕ ሀዲሙ፣ ረቢ ንኽሕዘልና ለምነልና› ኢልዎም። ነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ድማ ክልተ አእዳዎም ልዕል አቢሎም ‹አሏህ! ልዕሌና ከይኮነ ብዙርያና› ብምባል ዱዓ ምስገበሩ ናብታ ሰማይ ቅንዕ አይበልናን እታ ሰማይ ሰባት ወፂኦም ብፀሓይ ክሳብ ዝንቀሳቀሱ ግልፅ ኢላ `ምበር። (37) ካብዚ ብተወሳኺ ብዙሕ አጋጣምታት ድማ አለው ሱሓበታት ንነቢ (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ፍሉይ ብዝኾነ ኩነት ዱዓ ንኽገብረሎም ሓቲቶም ዝተፈረጁሉ።

ካብዞም ድማ ነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ካብ ናቱ ኡመት (ብምኽንያት ንፁርነት ተውሒዶም) ብጀካ ሒሳብን ብጀካ ዓዛብን ጀነት ዝአትው ሰብዓ ሽሕ ሰባት ከም ዘለው አብ ዝሕብሩሉ እዋን ዑካሻ ቢን ሚሕሶን ልዕል ኢሉ ‹ያ ረሱለሏህ! ካብኦም ንክኾን ዱዓ ግበረለይ› ኢልዎም። ነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ድማ ካብቶም ሰባት ሓደ ኢኻ› (38)ዝበልዎ አብነት ክኾን ይኽእል።

እዙይ ድማ ካብቶም ፍቁድ ዝኾኑ ዓይነታት ተወሱል ሓደ እዩ። ማለት `ውን እቲ ሰብ ዱዓኡ ተቀባልነት ካብ ዘለዎም ሰባት ንምዃን ትፅቢት ዝግበረሉ እንትኸውን ዱዓ ንኽገብረልካ ምጥያቕ። ይኹን ደአ `ምበር ዱዓ ግበረለይ አብ ዝብለሉ እዋን ሓሳቡ ንዓርሱን ነቲ ዱዓ ኽገብረሉ ንዝደለዮ ሓውን ንኽጥቀም ድልየቱ ክኸውን ይግባእ። በቲ ሕቶ ውልቃውነት ንኸይሕይል ክበሀል። ንዓርስኻን ንኻልኦትን ክትጠቅም ድልየትካ ምዃኑ ዓርሱ ዝኸአለ ኢሕሳን ብምዃኑ። ከምኡ `ውን እቲ ሓው ድማ በይኑ ምስኮነ  ዱዓ እንተገይሩሉ መላኢካ ረቢ ‹አሚን! ንዓኻ `ውን› ይብሎ። ንሓው ዱዓ ብምግባሩ ጥራሕ ድማ ካብ ገበርቲ ሰናይ ይኸውን። ረቢ ድማ ገበርቲ ሰናይ ይፈተዎም እዩ።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ