Back to Top
   ጉዳያት ዓቒዳ        intercession

ግጉይ ተወሱልን ዓይነቱን


ሕቶ(58): ቅኑዕ ዝኾነ ተወሱል ምስ ዓይነቱ ፈሊጥና ኢና `ሞ ብዛዕባ ግጉይ ተወሱል ድማ አፍልጡና፤ ዓይነትከ አለዎ `ዶ?
መልሲ:

ግጉይ ተወሱል ማለት ናብ ረቢ ከቀራርብ ኢሉ ዝተትሓዘ መብፅሒ ክኸውን ዘይኽእል እንትኾን እዩ። እዙይ ድማ መብፅሒ ከምዝኸውን ብዲነል ኢስላም ፅኑዕ መረዳእታ ዘይብሉ ብምዃኑ ይፍለ። ከምዙይ ዓይነት ተወሱል ኸዓ ዓይነት ስሕተትን ጌጋን ምስ ዓቅልን ሸርዕን ድማ ዝፃባእ እዩ። ንአብነት በዝሞተ ሰብ ዱዓ ተወሱል ምግባር፤ ካብኡ ዱዓ ምጥላብ። ብሸሪዓና ድማ ከምዙይ ዓይነት ተወሱል ፅኑዕ መረዳእታ ዘይብሉ ጌጋ እዩ። እኳደአስ ህስነት ዓቅሊ እዩ። ሓደ ሰብ መይት ምስኮነ ስርሑ ሽዑ ስለዝቋረፅ። ንሓደ ሰብ እውን ዱዓ ኽገብር ኸዓ አይኽእልን። ዋላ`ኳ ነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) እንተኾኑ ድሕሪ ሞቶም ዱዓ ኽገብሩ አይኽእሉን። ስለዚ ድማ እዩ ሱሓበታት (ረዲየላሁ ዓንሁም) ድሕሪ ምሟት ነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ዱዓ ንኽግበረሎም ናብ ነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ዘይኸዱ። ኡመተል ኢስላም ትሕቲ ዑመር ኢብነል ኸጧብ እንከሎ ድርቂ ምስጓነፎም «ንሕና ብነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም)(ዱዓ) ተወሱል እናገበርና ኔርና ሕጅ ግን (ነቢና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ምስሞቱ) ብሓው `ነቢና(ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ተወሱል ንገብር አለና ዝናብ አውርደልና።». (39) ዓባስ (ረዲየላሁ ዓንሁ) `ውን ካብ ዘለውዎ ተንሲኦም ዱዓ ገይሮም።

ዱዓ ካብ መይት ምርካብ ዝከአልን ግቡእን ተዝኸውን ነይሩ ዑመር (ረዲየላሁ ዓንሁ)ን እቶም ምስኡ ዘለውን ንነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ካብ ዓባስ ብን ዓብዱል ሙጦሊብ (ረዲየላሁ ዓንሁ) ምመረፁ ኔሮም። ሞገስ አምላኽ ብምርካቡ ዝሓሸ ስለዝኾነ። በዚ በለ በቲ ካብ መይት ዱዓ ብምጥላብ ተወሱል ምግባር ስሕተትን ዘይፉቁድን እዩ።

ትኽክል ካብ ዘይኾኑ ዓይነታት ተወሱል: ሓደ ሰብ ተወሱል ዝገብረሉ (ፈታውነት ረቢ ንምርካብ ዝኸደሉ መንገዲ) ብክብሪ ነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) እንትኸውን እዩ። ንአብነት «ያ አሏህ! ብኽብሪ ነብይኻ (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ይኹንካ እዙይ እዙይ ግበረለይ» ምባል። ብአንፃር መንነትካ ኽብሪ ነብይ (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) ክጠቅም አይክእልን። ክብሪ ናቶም አብ ረቢ ዝጠቅም ነዖኦም ጥራሕ እዩ። በአንፃር መንነትካ ፍትወት ረቢ ክሳብ እትረኽበሉ ተወሱል ብምግባርካ ዝፍይድ አይኮነን። ተወሱል ንኽበሀል ድልየትካ ከብፅሕ ዝኽእል ፍርያት ዘለዎ ክኸውን ግድን ከምዝኾነ አቀዲምና ሓቢርና ኢና። ናይ ነቢና (ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም) አብ አሏህ ደረጃ ምርካብ  ንዓኻ ታይኻ እዩ? መን `የ ትብል? የግዳስ ሓቀኛ ብዝኾነ መንገዲ ተወሱል ንምግባር እንተደሊኻ «ያ አሏህ! ንነብይኻ ብዘለኒ እምነት፣ ወይ ከዓ ንነብይኻ ብዘለኒ ፈታውነት…»ን ዝአምሰሉን እንተይልኻ ቅኑዕን ዝጠቕምን እዩ።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ