Back to Top

ሕቶ(4): ፍጥረታት ቅድሚ ኩሉ ግቡኦም እንታይ እዩ?
መልሲ:

ፍጥረታት ቅድሚ ኩሉ ግቡኦም ክንብል ከለና ቅድሚ ኩሉ ፃውዒት ንገብረሉ ዋኒን ከም ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ንሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ንስኻ ትኸዶም ሰባት አህሉ ኪታብ (አይሁድ ወይ ኸዓ ክርስትያን) ብምዃኖም እቲ መጀመርታ ትፅውዐሉ ዋኒን ናብ ላ ኢላሀ ኢለሏህ ሙሐመድ ረሱሉሏህ ቃል ምስክር ይኹን። (1) እዚ ድማ እዩ አብ ሓደ ግዙእ ቅድሚ ኩሉ ግቡእ ዝኾኖ። ንአላህ ብሕታዊ ገይሮም ከምልኹን ንሙሓመድ ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ኸዓ ልኡኽ ምዃኑ ቃል ምስክርነቶም ክህቡን እቲ ዝለዓለ ግቡኦም እዩ። ንአላህ ብሕታዊ ገይርኻ ብምግዛእን ንነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ካብ አላህ ዝመፁ ልኡኽ አላህ ምዃኖም ብምምስካርን ኩሉ ዒባዳ (መግዛእቲ) አብ ቅድሚ አላህ ተቀባልነት ዝረኽበለን ቅድመ ኩነታት ዝኾኑ እዚአን ክልተ ኢኽላስን (ንአላህ ንበይኑ ኢልካ ምስራሕን) ሰዓብነት (ነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም)ን ይረጋገፅ።

እዚ እዩ ሐደ ግዙእ ቅድሚ ኩሉ ግቡኡ። ንአላህ ብብሕታውነቱ ንነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ኸዓ ልኡኽ አላህ ብምዃኖም ቃል ምስክርነቱ ክህብ እዩ። ቃል ምስክርነት ላ ኢላሀ ኢለሏህ ተውሒድ (ሐድነት አላህ) ብሙሉእ ተጠቃልል።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ