Back to Top
   ጉዳያት ዓቒዳ        እምነት        ብአላህ ምእማን

ትርጉም ናይ ሙሓመዱን ረሱለሏህ ዝብል ቃል መስኻሪ


ሕቶ(13): ትርጉም ላኢላሀ ኢለሏህ እዚ እዩ፤ ትርጉም ሙሓመዱን ረሱለሏህ ከ እንታይ እዩ?
መልሲ:

ትርጉም ሙሓመዱን ረሱለሏህ ብቃልካን ብልብኻን ቁረሽይን ሀሺምይን ብዝኾኑ ሙሓመድ ናብ መላእ ፍጥረት ወድ ሰብ ይኹን ጋኔን ዝተልአኹ ልኡኽ አላህ ምዃኖም ክትምስክር ማለት እዩ። አላህ ብቁርአኑ “‹! አንቱም ሰባት! አነ ካብ አላህ ናብ ኩላትኩም ዝመፃእኹ ልኡኽ አላህ እየ። (ንሱ ድማ) እቲ ንግስና ሰማይን ምድርን ንዑኡ ዝኾነ፤ ካብኡ ኻሊእ አምላኽ ዘየለ ዘንብርን ዝቀትልን እዩ። ብአላህን ዘይፅሕፍን ዘየንብብን ብዝኾነ ልኡኽ አላህን እመኑ። ቅኑዕ መንገዲ ንኽትምርሑ ሰዓቡዎ።› በሎም። (አል አዕራፍ 158) ብተወሳኺ እቲ ፉርቃን ንዓለም መጠንቀቕታ ክኾን አብ ባርያኡ ዘውረደ ልዕልና ይግበኦ (ፉርቃን 1) ከምዝበለ። አብዚ ቃል ግድን ካብ ዝኾኑ: ነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ብዝብልዎ ብዘይ ገለ ትቅበል፣ ትእዛዞም ተኽብር፣ ካብ መጠንቀቅታ ናቶም ትርሕቅን ንአላህ ተምልኸሉ መንገዲ ድማ ነብይና ብዝበሉዎ ጥራይ ክኾን። ብተወሳኺ ነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ካብ መሰል አላህ ዋላ ሓንቲ ከምዘይብሎምን ብዛዕባ ኩነታት ዓለም አብ ምክያድ `ውን ስልጣን ከምዘይብሎም ክትአምን ግቡእ እዩ። እኳደአስ ነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ዘይግዝኡዎም ግዙእ አላህ ፣ ዘይሕሰው ልኡኽ አላህ፣ ብፍቃድ አላህ እምበር ንውልቆም ይኹን ንኻሊእ ካብ ምጥቓም ይኹን ምጉዳእ ዘይኽእሉ ምዃኖም `ውን ክትአምን ግቡእ እዩ። አላህ ብቁርአኑ ‹መኽዘን አላህ ካባይ እዩ።› አይብልን። ሕቡእ አይፈልጥን፤ ‹መልአክ እየ› አይብልን። ናባይ ካብ ዝመፅእ መልእኽቲ ወፃኢ አይኽተል።› በሎም። (አንዓም 50) ከምዝበለ።

ትእዛዝ አላህ ጥራይ ዝኽተል ባርያ ናይ አላህ እዩ። አላህ ብቁርአኑ “‹ንዓኻትኩም ቅኑዕ ይኹን ጉድአት አይክእልን› በሎም። {21} ‹አነ ካብ [መቅፃዕቲ] አላህ ዋላ ሓደ አየድሕነኒ ፤ ካብኡ ወፃኢ መፀግዒ የብለይን› በሎም።” (አል ጅኒ 21‐22) ከምኡ `ውን “ብዜካ ድልየት አላህ ንዓርሰይ ጥቕሚ ይኹን ጉድአት አይክእልን። ሕቡእ `ውን ተዝፈልጥ ኔረ ካብቲ ፅቡቅ አብዚሐ እኩይ አይምተንከፈኒን ኔሩ፤ አነ (ጎይታ) ንዝፈርሑ መጠንቀቅታ ዝህብን ብስራት ዝህብን እምበር ኻሊእ አይኮንኩን።› በሎም።” {አል አዕራፍ 188} ከምዝበለ። እዚ ድማ እዩ ትርጉም ላኢላሀ ኢለሏህ ሙሓመዱን ረሱለሏህ። ነዚ መበገሲ ብምግባር ልኡኽ አላህ ዝኾነ ነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ይኹን ኻሊእ መሰል ናይ አላህ ካብ ዝኾነ መግዛእቲ ከምዘይግበኦ፤  መግዛእቲ ኩሉ ድማ ንአላህ ጥራይ ምዃኑ፤ ነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ዘለዎም መሰል ኸዓ አላህ ዝሀቦም ደረጃ ባርያ (ግዙእ)ን ልኡኽን አላህ ካብ ኮነ አላህ ከምዝሀቦም ደረጃ ክንህቦም ከምዝግባእ ንርዳእ።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ