Back to Top

ሕቶ(101): አብ ሶላት ዘለው ግቡአት ፈሊጥና ኢና ዘለው (ተወሳኺ) ሱናታት ሶላት `ውን ተፈለጥና ደስ ምበለና?
መልሲ:

ሓደ ሰብ ዓንድታትን ግቡአትን ሶላት እንተፈሊጡ ካብኡ ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ሱነን ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ንአብነት አብ ሱጁድን ሩኩዕን ልዕሊ ሓደ ግዜ ተስቢሕ ምግባር።

አቀማምጣ `ውን ኸምኡ። አብ እዋን ሶላት ሓደ ሰብ ኮፍ ክብል ከሎ “ኢፍቲራሽ” ኮይኑ ክኸውን አለዎ። ኢፍቲራሽ ማለት አብ ፀጋማይ እግሩ ኮፍ ኢሉ ምናት ናይ የማናይ እግሩ አፃብዕተን ናብ ቂብላ ገይሩ ብምትካል ኮፍ ምባል ማለት እዩ። ክልተ ተሸሁድ አብ ዘለዎ ሶላት በቲ ናይ መወዳእታ ተሸሁድ ግን አቀማምጣኡ “ተወሩክ” ክኸውን አለዎ። “ተወሩክ” ማለት ኸዓ ምናት ናይ የማናይ እግሩ ብምትካል እቲ ፀጋማይ እግሩ ብየማናይ እግሩ እውፅእ ብምግባር ኮፍ ምባል ማለት እዩ።

አብ ሶላት ካብ ዘለው ሱናታት አእዳው ክሳብ መንኩቡ ወይ ጫፍ እዝኑ  አብ እዋን ተክቢረተል ኢሕራም (አብ ሶላት መበገሲ አሏሁ አክበር ንብሎ) ፣ ሩኩዕ፣ ካብ ሩኩዕ መልሲ፣ ድሕሪ ናይ መጀመርታ ተሸሁድ ከልዕል ይግባእ። ናይ ዑለማታት ፊቅህ ብዛዕባ ዚ አብ ዝፀሓፉዎም ኩቱባት ዝበልዎ ንዝተኸታተለ ብዙሕ ሱናታት ይረክብ።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ