Back to Top

ሕቶ(126): ዘካ ከም ኢስላም ዘለዎ ፍርዲ እንታይ እዩ?
መልሲ:

ዘካ ከም ኢስላም ካብ ሓሙሽተ ዓንድታቱ ሓደ እዩ። ምኽኒያቱ ነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ኢስላም ካብ ሓሙሽተ እዩ ተሀኒፁ ኢላህ ኢለሏህ ሙሓመዱን ረሱለሏህብዝብል ቃል ምስክነትኻ ምሀብ፣ ሶላት ግቡአታ ሓሊው ምስጋድ፣ ዘካ ምሀብ፣ ወርሒ ረመዷን ምጿምን በይቱሏሂል ሓራም ሐጅ ምግባርን እዮም (147) ስለዝበሉ። እዚ ኸዓ ግቡእ ንምዃኑ ኩሉ ሙስሊም (ኢጅማዕ ብዘለዎ) ዘይስሕቶ ሓቂ እዩ። ወይ ንኢስላም ሓዱሽ፣ ወይ ዝዓበየሉ ኸባቢ ካብ ፍልጠት ኢስላም ዝረሓቀ እንተዘይኾይኑ ግቡእ ምዃና ዘይተቀበለ ካፊር ኮይኑ እዩ። ግን ዘይፈልጥ እንተነይሩ ንኽፈልጥ ይግበር ፤ ምስአፍለጡዎ `ውን ግቡእ ምዃኑ እንተዘይተቐቢሉ ካፊር ኮይኑ እዩ።

ጠማዕ (ስሰዐ ዘለዎ) ስለዝኾነ ወይ ሸለል ብምባሉ ዘካ ዘይሀበ ግን ብዛዕባኡ አብ ሞንጎ ዑለማታት ኢስላም ፍልልይ ሓሳብ አሎ። ገለ ዑለማታት ኢስላም ከምኒ ኢማም አሕመድ በቲ ሓደ ፀብፃብ “ካፊር” ይኸውን እዩ ይብሉ። ገሊኦም ኸዓ ካፊር አይኸውንን እዩ ይብሉ። እቲ ሓቂ `ውን እቲ ገበኑ ዓብይ ምስምዃኑ አይከፍርን ዝብል እዩ። ነዚ ዘለና መርትዖ አቡ ሁረይራ ብዘመሓላለፎ ሓዲሥ ነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ብዛዕባ ዘካ ወርቅን ብሩርን ዘይህብ ሰብ መቕፃዕቲ አብ ዝገልፁሉ እዋን … አላህ አብ ሞንጎ ባርያታቱ ፍርዲ ሂቡ ናብ ጀነት ዶ ናብ ጀሀነም ክሳብ ዝፈልጥ ይሳቐ።(148) ኢሎም እዮም። ናብ ጀነት ክኸውን ከምዝኽእል ተሓቢሩ ማለት ካፊር አይኮነን ማለት እዩ። ምኽኒያቱ ካፊር ናብ ጀነት ክኸውን ትፅቢት ስለዘይገብር።

ይኹን ደአ`ምበር ጠማዕ ብምዃኑ ወይ ሸለል ብምባሉ ስለዘይሀበ አላህ ዓዘ ወጀል ብቁርአኑ እዞም አላህ ካብ ረድኤቱ ብዝሀቦም ገንዘብ ብቃቓት ዝኾኑ ንዐኦም ዝሓሸ አይምሰሎም እኳደአስ ንዐኦም ሕማቕ እዩ። እቲ በቃቕ ዝኾኑ አብ ምፅአት መዓልቲ ይጉለበቡዎ።…” (አልዒምራን 180) ኸምኡ `ውን እቶም ወርቅን ብሩርን ዘኽዝኑ ብመንገዲ ረቢ ዘየውፅኡዋ ብዘሳቕይ መቕፃዕቲ አብስሮም።{34} አብአ አብ ውሽጢ ጀሀነም እተወጥሑ ኮይኖም ገፆም፣ ጎኖም፣ ሕቆኦም `ውን አብአ አብ ዝቃፀለሉ እዋን (ሓያል መቕፃዕቲ አለዎም)። እዚ እዩ ንነፍስኹም ዝኸዘንኩሞ ፤ ዝኸዘንኩሞ ጥዓሙ (ይበሀሉ)። (ተውባ 34‐35)  ሙስሊም ዝኾነ ሰብ “ዘካ” ንኸውፅእ፣ ረቢ `ውን በረከትን ሽሻዩን ንኽዛይደሉ ካብ ረድኤቱ ብዝሀቦ ሽሻይ ንኸመስግን ግቡኡ እዩ። ፍቃድ ረቢ ኸይሪ ይኹነልና!


------------------------

(129): ሙስሊም: ኪታቡል ቢር (ሰናይ ምግባር): ባብ ይቕረ በሀልነትን ትሕትናን ዝፍቶ ምዃኑቁፅሪ (2588)

(130) አቡ ዳውድ: ኪታቡል ኢጃራ (ዓስቢ): ባብብዛዕባ ገንዘብ እናሀለዎ ዝሽየጥ ባርያቁፅሪ (3435) አብ አመሓላለፍቲ ሓዲሥ ዘይፍለጥ አሎ ንሱ `ውን እቲ ፀብፃቢ እዩ። ካብ ጃቢር ቢን ዓብደላህ: እቲ ሓዲሥ ሶሒሕ ንምዃኑ ካብ ኢብኑ ዑመር ዝመፀ ገንዘብ ዘለዎ ባርያ ዝዓደገ እቲ ሸያጢ ከምቅድመ ኩነት ክሳብ ዘይገበረ እቲ ገንዘብ ናይቲ ዓዳጊ እዩ ዝኸውን። ዝብል ሓዲሥ የጠናኽረልና።. ቡኻሪ: ኪታቡል መሳቃት (ዝስተዩ ነገራት): ባብዝኾነ ሰብ አብ ሓፁር ወይ ተምሪ መሕለፊ ወይ ኸዓ ዝሰተ እንተሀልይዎቁፅሪ (2379) ሙስሊም: ኪታቡ አልቡዩዕ (ዕዳጋ): ባብፍርያት ዘለዎ ተኽሊ ዝዓደገቁፅሪ (1543)

(131) አሕሊፍናዮ

(132) ሓሊፉ

(133) አቡ ዳውድ: ኪታቡ ዘካ: ባብእንታይነት ምኽዛንን ዘካ ገይፅንቁፅሪ (1563) ቲርሚዚ: ኪታቡ ዘካ: ባብብዛዕባ ዘካ ገይፂ ዝመፀቁፅሪ (637) ነሳኢይ: ኪታቡ ዘካ: ባብዘካ ገይፂቁፅሪ (2479) ሓኪም አብሙስተድረክሶሒሕ ሓዲሥ እዩ ኢሎም። “(1/390)”

(134) ቡኻሪይ: ኪታቡ ዘካ: ባብካብ ሰማይ ብዝኾነ ማይ ንዝበቆለ 1/10 ምዃኑቁፅሪ (1483)

(135) ቡኽሪይ: ኪታቡ ዘካ: ባብዘካ ገንዘብ ሙስሊም: ኪታቡ ዘካ: ባብትሕቲ ሓሙሽተ አውሱቅ ዝኾነ ግቡእ ዘካ ከምዘይብሉቁፅሪ (979)

(136) አሕሊፍናዮ ኢና

(137) ቡኻሪይ: ኪታቡ ዘካ: ባብዘካ አባጊዕን አጣልንቁፅሪ (1454)

(138) አቡ ዳውድ: ኪታቡ ዘካ: ባብ ዘካ ናይ ሳኢማ (ናፃ ዝኾነት እንሰሳ)” ቁፅሪ (1575) ነሳኢይ: ኪታቡ ዘካ: ባብንዋኒና ግልጋሎት ትህብ ግመል ዘካ ከምዘይብላቁፅሪ (2449)

(139) ቡኻሪይ: ኪታቡ ዘካ: ባብዝኾነ ሰብ አብ ባርያኡ ዘካ ከምዘይብሉቁፅሪ (1464) ሙስሊም: ኪታቡ ዘካ: ባብ ሙስሊም አብ ባርያኡን አፍራሱን ዘካ ከምዘይብሉቁፅሪ (982)

(140) አሕሊፍናዮ

(141) ቡኻሪይ: ኪታቡ በድኡል ወሕይ (አጀማምራ ወሕይ/ራእይ): ባብ ናብ ነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም አጀማምራ ወሕይ ከመይ ከምዝነበረቁፅሪ (1) ሙስሊም ኪታቡል አልኢማራህ: ባብቃል ነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለምስራሕቲ ኩሎም መሰረት ሓሳብ/ዕላማ እዮም›” ቁፅሪ (1907)

(142) አሕሊፍናዮ ኢና

(143) ሓሊፉ

(144) ቡኻሪይ: ኪታቡል ዒልም (ፍልጠት): ባብኮፍ ኢሉ ንዘሎ ፈላጥ ጠጠው ኢሉ ምሕታትቁፅሪ (123) ሙስሊም: ኪታቡል ጅሀድ: ባብቃል አላህ ልዑል ንክትኸውን ዝተቃለሰ እዩ ብመንገዲ አላህ ዝበሀለሉቁፅሪ (1904)

(145) አሕሊፍናዮ

(146) አሕሊፍናዮ

(147) ቡኻሪይ: ኪታቡል ኢማን: ባብዱዓኦምን ኢማንኩምንቁፅሪ (8) ሙስሊም ኪታቡል ኢማንን ኪታብ ቡኒይል ኢስላም ዓላ ኸምስ (ስላም አብ ሓሙሽተ ተሀኒፁ) ቁፅሪ (16)

(148) አሕሊፍናዮ

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ