Back to Top

ሕቶ(124): ዕዳ ንዘለዎ ሰብ ዕዳኡ ብምምሓር ከም ዘካ ምቁፃር ይከአል ዶ?
መልሲ:

ከም አብነት አቦኻ መኪና (ሰያራ) ዓዲጉ ሓሙሽተ ሽሕ ቅርሺ/ናቅፋ ይተርፎ። ሽዑ እቲ ሓሙሽተ ሽሕ ዕዳኡ ምስኮነ እታ መኪና ሓዊ የቃፅላ። ሕዚ ነቲ ሓሙሽተ ሽሕ ዕዳ ናይ ምኽፋል ግቡእ የብልካን። ምኽኒያቱ እዚ ግቡእኻ ካብ ዝኾኑ መዓልታዊ ዋኒናት ሥለዘይኾነ እቲ ዕዳኡ ካብ ናትካ ንድኻታት ትህቦም ገንዘብ ዘካ ክፍሊት ኽትገብረሉ ይፍቀደልካ። ኸምኡ `ውን ኻልኦት ቀረባ አዝማድኻ ሀንደበታዊ ሓደጋ አጓኒፉዎም ወይ ብገለ ምኽኒያት ክፍሊት እንተነይሩዎም ነቲ ዘለዎም ክፍሊት ንስኻ ንድኻታት ካብ ትህቦም ገንዘብ ዘካኻ ንዕዳኦም ክፍሊት ክትገብረሎም ይከአል እዩ።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ