Back to Top

ሕቶ(122): ገንዘብ ዘካ ከምዘድልዮም ንዝፈለጥናዮም አዝማድ ምሀብ ከመይ ይረአይ?
መልሲ:

ገንዘብ ዘካ ከምዘድልዮም ንዝተፈለጡ አዝማድ ምሀብ አዝማድ ንዘይኾኑ ካብ ምሀብ ብሉፅ እዩ። ምኽንያቱ ንዘድልዮም አዝማድ ምሀብ “ዘካ” ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ሕውነት ምጥንካር `ውን ስለዝኾነ። ሓውካ፣ ሓው አቦኻ፣ አዴኻን ዝአምሰሉን አዝማድኻ “ዘካ” ከምዘድልዮም እንተተፈሊጡን እንተተአሚንሉን አዝማድ ካብ ዘይኾኑ ሰባት ናትኻ ዘካ ብቀደቀምነት ዝግበኦም ይኾኑ። እዚ ክንብል ከለና ግን ንሶም ነቲ ገንዘብ ዝደለዩሉ ምኽኒያት ንስኻ ክትኸፍሎም ግቡእኻ ብዝኾነ ውልቃዊ ረብሓታቶም እንተኾይኑ እቲ ዝሀብካዮም “ዘካ” አይኾነን፤ ካብ ገንዘብ ዘካ ክትህቦም አይከአልን፤ ንዐኦም ዝግበኦም ግቡእኻ ኢኻ ፈፂምካ። ምኽኒያቱ ካብ ገንዘብ ዘካ እንተሂብካዮም ገንዘብካ ገዲፍካ ነቲ ካባኻ አውፂእኻ ክትህቦም ዝነበረካ ግቡእኻ ብናይ ገንዘብ ዘካ መተካእታ ገይርካዮ ማለት ይኸውን። ንአብነት እቲ ንዕለታዊ ናብራ ዘድልዮ ነገር ክተማልአሉ ግቡእ ዝኾነካ ፅጉም ሓው አለካ ንበል። ንዚ ሓውካ ድኻ እዩ ኢልካ ካብ ገንዘብ “ዘካ” ክትህቦ አይፍቀደልካን። ምኽኒያቱ ካብ ገንዘብ “ዘካ” እንተሂብካዮ እቲ ክትህቦ ግቡእኻ ዝነበረ ገንዘብ ብናይ ገንዘብ “ዘካ” መተካእታ ጌርካሉ ማለት ስለዝኸውን። ካብ ገንዘብ ዘካ ተዘይትህቦ ኔርካ `ውን ንዑኡ ንዕለታዊ ናብራ ዝኾኖ ክትህቦ ግቡእኻ ስለዝነበረ። ግን አብዚ ሓውካ ክፍሊት ኽገብረሉ ዘይኽእል ዕዳ እንተነይሩዎ ዕዳኡ ንምኽፋል ዘለዎ ብሕታዊ መማረፂ ኸዓ ዝኾነ ነገር እንተስኢኑ ወይ ኸምኡ ዓይነት ጉድአት ዝኾኖ ነገር ብምግባር እንተኾይኑ ዕዳኡ ካብ ገንዘብ ዘካኻ ክትኸፍለሉ ይከአል እዩ። ምኽኒያቱ ግቡእኻ ዝነበረ ንዕለታዊ ናብራ ክትህቦ እምበር ዕዳኡ ናይ ምኽፋል ግቡእ ስለዘይብልካ።

አብዚ ዘሎ መሪሕ ቃል ዑለማታት ኢስላም ዝኾነ ሰብ ዕለታዊ አገደስቲ ነገራት ንኸማልአሉ ግቡኡ ንዝኾነ ሰብ ንዕለታዊ ረብሓኡ ካብ ገንዘብ ዘካ ንኽህብ አይፍቀደሉን ፤ ንሱ ኸማልአሎም ግቡኡ ንዘይኾነ ዋኒን ካብ ገንዘብ ዘካ እንተሂቡዎም ግን አግባብን ተቀዳምነትን ዘለዎ እዩ።

አብዚ “መርትዖኹም እንታይ እዩ?” ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል። ንሕና ድማ ልዕል ኢልና ከም መወከሲ ዝገበርናዮምን ኻልኦትን ብዛዕባ ዘካ ዝመፁ መርትዖታት ኩሎም መርትዖታትና ከምዝኾኑ ነረድኦ።

ንኽተማልአሎም ግቡእኻ ንዝኾነ ዋኒን ብናይ ገንዘብ ዘካ መተካእታ ኽትገብረሉ አይከአልን ዝበልናሉ ምኽኒያት ድማ እዚ ምግባር ግቡእኻ ንምትራፍ ከምዝግበር እከይ ስለዝቁፀር። ግቡእ ንምትራፍ ብሜላ እከይ ምግባር ድማ አይፍቀድን።

 

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ