Back to Top

ሕቶ(85): ፍርዲ ሶላት እንታይ እዩ? አገዳስነቱ ኸ?
መልሲ:

ሶላት አዝዮም አገደስቲ ካብ ዝበሀሉ ዓንድታት ኢስላም ሓደ እዩ። አረ ድሕሪ ካብ ዓባይ ቃል ምስክርነት (ላኢላሀኢለሏህ ሙሐመድ ረሱሉሏህ) ስዒቡ ዝርከብ እቲ ዝለዓለ አገዳሲ ዓንዲ ኢስላም እዩ። ነቢና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ናይ ኢስላም መስርዕ ሶለት እዩ (75) ከምዝበሉዎ ድማ መስርዕ ናይቲ ሀይማኖት እዩ። አሏህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሶላት ብነቢና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም አብ ኡመተል ኢስላም ዝሓንፀፆ ድማ ወድ ሰብ ካብ ዝበፅሐሎም ቦታታት አብቲ ልዑሉ ገይሩ እዩ። ንነቢና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ድማ ብሩኽ አብ ዝኾነትሉን ብዘይ ተርጓሚን ሞንጎኛን ንጎይታና አላህ ዘዛረቡሉ ለይቱ እያ ካብ ረቢ ተአዚዛ። መጀመርታ ክትእዘዝ ከላ ብመዓልቲ ሓምሳ ኮይና እያ ተአዚዛ ድሓር ግን አሏህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ንባርያታቱ  ሕዝነት በቁፅሪ ሓሙሽተ ብሚዛን ኸዓ ከም ሓምሳ ገይሩ አቅሊልዋ። እዚ ኸዓ ክንድምንታይ አገዳሲትን አብ ረብና ድማ ክንድምንታይ ፍትውትን ምዃና ይሕብረና። ወድሰብ ካብ ዘለዎ ግዘ መብዛሕትኡ ግዘ ከሕልፈላ `ውን ይገባኣ። ስለዚ ድማ እዩ ግዴታ ንምዃና ሕቶ ብዘየልዕል መንገዲ አብ ቁርአን ሓዲሥን ኢጅማዕን መረዳእታ ዘለዋ።

አብ ቁርአን ርግአት ምስረኸብኩም ሶላት (ዝተማልአ ጌርኩም) ስገዱ፤ ሶላት አብ አመንቲ ብእዋን ዝተደረተት ግቡእ እያ (ኒሳእ 103) “ኪታበን” ማለት “መክቱበን” ማለት እንትኾን እዚ ማለት ኸዓ ግዴታ ዝተገበረት ማለት እዩ። ነቢና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም ንሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ናብ የመን ክልእኾ ከሎ አብ ኩሉ ቀትርን ለይትን ሓሙሽተ ግቡእ ሶላት ከምዝአዘዞም አምህሮም (76) ከም ዘበልዎ ፍሉጥ እዩ። ግቡእን ግዴታን ንምዃና ድማ ሙስሊም ብሓፈሻ ዝስማዕመዐሉ ሓቂ እዩ። ስለዚ ኸዓ ሓደ ሰብ ብሓሙሽቲአን ሶላት ብሐደአን እኳ ተኾነ `ውን ግዴታ ንምዃና ዕሽሽ ዝበለ (ዝኸሓደ) ወይ ብዛዕባ መግለፅታት ኢስላም ዘይፈልጥ ናብቲ ሀይማኖት አብ ቀረባ እዋን ዝአተወ ብጅህልናኡ ዑዝር ዝወሀቦ ዓይነት ተዘይኾይኑ ወይ ድማ ናብ ረቢ ንስሀ እንተዘይአቲው ካፊርን ደሙን ገንዘቡን ሙስሊም ብምዃኑ ሓለዋ ዘይረኽበሉን ይኾን። እቲ ጃሂል `ውን ይመሀር ይርዳእ ምስ አረደእዎን ምስፈለጠን ብዘለዎ ቀፂሉ ግዴታ ምዃን ዘይቅበል እንተኾይኑ ካፊር ኾይኑ ማለት እዩ። ስለዚ ሶላት ካብ ግቡአት ግቡእ እያ ማለት እዩ።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ