Back to Top

ሕቶ(6): ትርጉም ተውሒድ እንታይ ማለት እዩ?
መልሲ:

ተውሒድ ማለት ንሐደ ነገር በይኑ ምትራፍ ዝብል ትርጉም ካብ ዘለዎም ስርወ ቃላት ዝመፀ እዩ። እዚ ድማ ብምንፃግን ብምፅዳቅን እምበር አይረጋገፅን። ብሕታዊ ካብ ንገብሮ ወፃኢ ካብ ዘሎ ብምንፃግ ንበይኑ ምፅዳቅ ማለት እዩ። ንአብነት: ሐደ ሰብ ላኢላሀ ኢለሏህ ክሳብ ዘይበለ ተውሒዱ አይማላእን ንብል ማለት ካብ አላህ ወፃኢ ካብ ዘለው ብሙሉእ አምላኽ ምዃኖም ብምንፃግ ንአላህ ንበይኑ ምፅዳቅ ማለት እዩ። ሙሉእ ብዝኾነ ምንፃግ ማለት አምላኽ የለን ከምዝበሀል እንትኾን ብሙሉእ ምፅዳቅ ማለት ኸዓ ሽርኪ ካብ ምግባር ዘይዕቅብ ይኸውን። ንአብነት: «እገለ ጠጠው ኢሉ።» እንተይልኻ እወ ናቱ ጠጠው ምባል አፅዲቅካ ኢኻ ይኹን ደአ `ምበር ንበይኑ ምዃኑ ስለዘይሐበርካ ኻሊእ ሰብ `ውን ጠጠው ኢሉ ከምዝኸውን እዩ። «ጠጠው ዝበለ የለን።» እንተይልኻ ኸዓ ዋላ ሓደ ከየትረፍካ ብሙሉእ ዝነፀግካ ትኸውን። እቲ አበሃህላኻ «ካብ ዘይድ ወፃኢ ጠጠው ዝበለ የለን።» ወይ «ካብ እገለ ወፃኢ ጠጠው ዝበለ የለን» እንተኾይኑ ግን ጠጠው ብምባል እገለ ጥራይ ዝፈለይኻ ትኸውን ማለት እዩ። ካብ ኻልኦት ኸዓ ጠጠው ምባል ነፂግካ። ወድዓዊ ሓቂ ምርግጋፅ ተውሒድ ማለት `ውን ኸምዚ እዩ። ማለት ተውሒድ ተውሒድ ዝኾን እዚአን ክልተ ምንፃግን ምፅዳቅን እነተረጋጊፁ እዩ ማለት እዩ።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ