Back to Top
   ጉዳያት ዓቒዳ        ሽርክን ዓይነታቱን

ዒባዳ ምግዳፍ ሽርኪ ይበሀል ዶ?


ሕቶ(47): ሙስሊም ብዝፀብፀቦ ሓዲሥ ነቢና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም “አብ ሞንጎ እቲ ሰብን ሽርኪ ኩፍርን ዘሎ አፈላላይ ሶላት ምግዳፉ እዩ።”(28) ዝብል ሓዲሥ አሎ፤ ዒባዳ ምግዳፍ ሽርኪ ይኾን ድዩ?
መልሲ:

እወ! ከም ብሓፈሻ ክረአ. ከሎ ሽርኪ እዩ። ምኽኒያቱ ብትህኪት ኮይኑ ሶላቱ ዝገደፈ ሶላት ዝገደፈሉ ምኽኒያት ስሚዒቱ ስዒቡ ብዕሽነቱ ስለዝኾነ። ስለዚ ስምዒቱ ካብ ትእዛዝ አላህ ተቀዳምነት ሂቡዎ ማለት ይኸውን። ብመሰረት እዚ ሽርኪ ገይሩ ንብል። አላህ ዓዘ ወጀል ብቁርአኑ ነቲ ስምዒቱ አምላኽ ገይሩ ዝሓዘ… ሪኢኻ ዶ…”(ጃሢያ 23) ኢሉ ከምዝገለፆ። ስምዒቱ ካብ ትእዛዝ አላህ አቀዲሙ ስምዒቱ ዝሰዓበ ኩሉ እዚ ምግባሩ ካብ ዓይነታት ሽርኪ ሓደ እዩ። እዚ ከም ብሓፈሻ እዩ፤ ሽርኪ ንዝብል ፍሉይ ብዝኾነ አረዳድአ ንርደኦ አንተኾይንና ግን ዒባዳ ምግዳፍ አየጠቓልልን።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ