Back to Top

ሕቶ(37): ግን ከ ሓደግኡ አብ ሙስሊማት ብርቱዕ ዝኸውን አየናይ እዩ?
መልሲ:

እዚ ከከም ኩነታት ሰባት ይፈላለ አብ ሓደ ሓደ ዓዲ “ተንጂም” ንብሎ ወላ ሓንቲ ፅዕንቶ ዘይብሉ፣ ጠመተ ዘይገበረሉን ጌጋ ንምዃኑ ዘይጠራጠሩሉን ኮይኑ ጥንቈላ ኸዓ ፋሕ ኢሉ ዝርከበሉ እንትኸውን ሓደጋ ጥንቈላ ይሕይል።

አብ ሓደ ሓደ ድማ ብተፃራሪ ይኸውን። ግን ከም እንታይነት ጥንቈላን “ተንጂም”ን እንታይነት “ተንጂም” ዝለዓለ ሓደጋ አለዎ።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ