Back to Top

ሕቶ(22): ብዛዕባ ብመላኢካታት ምእማን እትውስኹዎ ሓበሬታ አሎ ዶ? ወይለ ናብ ኻሉእ ንሕለፍ?
መልሲ:

ብዛዕባ ብመላኢካታት ምእማን እቲ ዝተረፈ ብመላኢካታት ዓለይሂሙ ሶላቱ ወሰላም ምእማን ክንብል ከለና ሓፈሻውን ዝርዝርን ክኸውን ከምዝኽእል እዩ። ንቲ ፍሉይን ውልቃውን ብዝኾነ ዝፈለጥናዮ ከምታ ዝመፀት ምእማን ግቡእና እዩ። ንአብነት: ብአላህ ከም ንአምኖ ብጅብሪል፣ ብሚካኢል፣ ብኢስራፊል፣ ብመለከል መውት፣ ብ ዋርድያ ጀሀነም ማሊክን ኻልኦት ብዝርዝር ዝመፁን ምእማን ግቡእና እዩ። ብዝርዝር ዘየመፀሎም ኸዓ ብሓፈሻ ብመላኢካታት ንአምን። መላኢካታት ካብ ረቢ ወፃኢ ቁፅሮም ዘይፍለጥ አዝዩ ብዙሓት እዮም። ነብይና ሶለሏሁ ዓለይሂ ወሰለም አብ ሸውዓይ ሰማይ ዘሎ በይቱል መዕሙር በብመዓልቱ ሰብዓ ሽሕ መላአካታት ይአትውዎ እዮም፤ ሓደ ግዜ ዝወፀ ንኻልአይ ተራ ከይበፅሖ ዕድሜኡ ይውዳእ።(12) ብተወሳኺ አብ ሰማይ አርባዕተ አፃብዕቲ ኮፍ አይትረኽብን እቲ ባይታ ጠጠው ብዝበለ፣ ወይ ሩኩዕ ብዝገብር፣ ወይ ኸዓ አብ ሱጁድ ብዘሎ መላኢካተታሒዙ እምበር። (13) ይኹን ደአ `ምበር ብውልቃዊ መንነቶም ሓላፍነቶምን ስራሕቶምን ግን ረቢ ይፍለጦ እምበር ንሕና ብቁርአንን ሓዲሥን ካብ ዘመፀ ወፃኢ ንፈልጦ የለን። ብሸሪዓና ብዛዕባ ውልቃዊ ኩነታቶም፣ ስራሕቶምን ሓላፍነቶምን ብፍሉይ ንዝመፀ ከምታ ዝመፀት ብፍሉይ፤ ብፍሉይ ንዘየመፀሉ ድማ ብሓፈሻ ምእማን ግቡእና እዩ።

እዞም ወድ ሰብ ዘይብሉ ክእለትን ሓይልን ዘለዎም መላኢካታት ተአምር አላህ እዮም። ብመንነቶም ምእማን ብአላህ ብሓያልነቱን ምስ ምእማን ዝጠቓለል እዩ። ንሕና ነዞም መላኢካታት አመንቲን ምእዙዛትን አላህ ስለዝኾኑ ክንፈትዎም ግቡእና እዩ። ካብዞም መላኢካታት ዋላ ነቲ ሓደ ፀላኢ ዝኸውን ካፊር እዩ። አላህ ዓዘ ወጀል ብቁርአኑ ንአላህ ንመላኢካታቱ፣ ንጅብሪልን ንሚካኤልን ፀላኢ ዝኾነ፤  አላህ ናይ (እዚኦም) ካፊራት ፀላኢ እዩ። (በቀራ 93) ከምኡ `ውን ብተወሳኺ ንጅብሪል ፀላኢ ዝኾነ (ብጣዕሳ ይሙት) በሎም። ንሱ (ነዚ ቁርአን) ቅድሜኡ ንዝነበሩ መፃሕፍቲ መረጋገፂ… ንክኾን አብ ልብኻ አውሪዱዎ እዩ። (በቀራ 97) ኢሉ እዩ። እቲ ዋና ቁም ነገር መላኢካታት አላህ ምእዙዛትን አምሪ ረቢ ሓለውቲን ስለዝኾኑ ክንፈትዎም ይግባእ እዩ።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ