Back to Top

ሕቶ(2): ነዚ ዒባዳ ንብሎ ዓርሱ ዝኸአለ ንርደአሉ መንገዲ አሎ `ዶ? ሓፈሻዊ ዝኾነን ፍሉይ ዝኾነን ንብለሉ ከ አሎ ዶ?
መልሲ:

ሓፈሻዊ ንብሎ ሕዚ ዒባዳ (ምምላኽ) ማለት ንአሏህ ንናቱ ትእዛዝ ብተአዛዝነትን ንናቱ ዕቀባ ብተዓቃብነት ምስ ፈታውነት ረቢ ሓዊስካ እሱ ብዝፈትወልካ መንገዲ ዓርስኻ አብ ቅድሜኡ አንኢስካ ምቅራብ ማለት እዩ ኢልና ከምዝሐበርናዮ እዩ።

ፍሉይ ብዝኾነ አረዳድአ  ኸዓ ኢብኑ ተይሚያ አላህ ዓዘ ወጀል ንዝፈትዎ ቃል ይኹን ምግባር ወይኸዓ ውሽጣዊ ይኹን ላዕላይ ዝኾነ ይኹን ረቢ ዝፈትዎ ከምኒ ስግአት፣ ፍርሒ፣ እምነትኻ አብ ረቢ ምግባር (ተወኩል)፣ ዘካ፣ ፆምን ኻልኦት ረቢ ዝፈትዎምን ኩሉ ብዘጠቓለለ ዒባዳ ይበሀል።

ሓፈሻዊን ፍሉይን ክትብል ከለኻ ድልየተኻ ከም አበሃህላ ሓደ ሓደ ዑለማታት ኢስላም ተፈጥሯዊ ዒባዳን ሕጋዊ (ሸሪዓዊ) ከምዝብሉዎ እንተኾይኑ ድማ ተፈጥሯዊ ዒባዳ ንካፊር ይኹን ሙእሚን ወይ ኸዓ ሰናይ ይኹን እኩይ ዘጠቓልል ሓፈሻዊ እዩ፤ ብሰማይን መሬትን ዘሎ ኩሉ (አብ ዕለት ትንሳኤ) ንሯሕማን ግዙእ ኾይኖም ዝመፁ እምበር ኻሊእ አይኮነን (መርየም 93) ኢሉ ከምዝበለና ማለት እዩ። ብአንፃር ሕግታት ተፈጥሮ ብሰማይን ምድርን ዘሎ ኩሉ ንአላህ ግዙእ እዩ። አላህ ምስዘገበሮም ሕግታት ኽፃባእን ተፃራሪ ክኾንን አይከአሎን።

በዚ መሰረት እቲ ፍሉይ ዒባዳ ኸዓ ንሕግታት ሀይማኖት ግዙእ ምዃን ማለት ይኸውን። እዙይ ድማ ንአመንቲን ብናቱ ትእዛዝ ተአዘዝቲን ንዝኾኑ ጥራይ ፍሉይ ዝኾነን ካብኡ ፍሉይን አዝዩ ፍሉይን ዘለዎ እዩ።

አዝዩ ፍሉይ ንብሎ ናይ ልኡኻት አላህ ዒባዳ ማለት እዩ። አላህ ብቁርአኑ ንዓለም መጠንቀቅታ ፉርቃን አብ ባርይኡ ዘውረደ ጎይታ ክብርን ልዕልናን ንዑኡ እዩ። (ፉርቃን 1) አብ ዝብል ፣ አብ ባርያና ብዘውረድናዮ ጥርጣረ እንተዄንኩም… (በቀራ 23)አብ ዝብልን ኢብራሂም፣ ኢስሓቅን የዕቁብን ዝበሉ ባርያታትና ዘክር (ሷድ 45) አብ ዝብሉ ዓናቅፅ ቁርአን አብ ሞንጎ ኻልኦት ባርያታት ፍሉይ ብዝኾነ ልኡኻት አላህ (ሩሱል) ሶለሏሁ ዓለይሂም ወሰለም ሕሩይ ባርያታት ምዃኖም ከምዝሓበረና።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ