Back to Top
   ጉዳያት ዓቒዳ        እምነት        ብአላህ ምእማን

ብቃልን ብልብን ምእማን ዘለዎም አፈላላይ


ሕቶ(14): አብ ሞንጎ ብልቢ ምእማንን ብቃልን ፍልልይ አለዎም ዶ? ግደን ዶ ኸ ይኸውን ክልቲኦም ክርከቡ?
መልሲ:

እወ አብ ሞንጎአን ብሩህ ፍልልይ አሎ። አብ ሞንጎ ሰባት ከም ሙናፊቅ ብቃል እምበር ልቡ ዘይአምን አሎ። ሙናፊቅ ኸዓ አላህ ብቁርአኑ ሙናፊቃት እንተመፂኦም ‹ንስኻ ልኡኽ አላህ ምዃንካ ብርግፅ ንምስክር› ይብሉ። አላህ ኸዓ ልኡኽ ናቱ ምዃንካ ይፈልጥ፤ አላህ `ውን ሙናፊቃት (ብልቢ ንምስክር) ሓሳዎ ምዃኖም ይምስክር። (ሙናፊቁን 1) ከምዝበለ ልቦም ከይአመነ ብቃሎም ጥራይ ዝአመኑ ዝመስሉ እዮም። ልቡ አሚኑ ከይተዛረበ ዝአመነ ድማ ክርከብ ይኽእል። እዚ ከማና ላዕሉ ርኢና ከምንፈርዶ አይጠቕሞን፤ አብ ምስ አላህ ዘለዎ ርክብ ግን አላህ ይፈለጦ። ብቃሉ ክሳብ ዘይመስከረ ካፊር ኢና ንብሎ ፤ ብቃሉ ንምባል ወይ ከም ተፈጥሮአዊ ወይ ኸዓ ከም ሕጊ ዘይኽእል እተዘይኾይኑ እምበር፤ ኸምዚ ንዝበለ ኩነታቱ ከምዘፍርዱዎ ንፈርደሉ። በቃል ይኹን ብልቢ ምእማን ግን ግቡእ እዩ።

እዋናዊ

ሕሩያት

ብበዝሒ ዝተረአዩ