Back to Top
ሰላት ግዴታ የሚሆነው በማን ላይ ነው?

ጥያቄ(86): ሰላት ግዴታ የሚሆነው በማን ላይ ነው?
መልስ:

ሰላት በሙስሊም፣ለአቅመ አዳም በደረሰ፣ጤናማ አእምሮ ያለው ወንድ ይሆን ሴት ላይ በሙሉ ግዴታ ነው። ሙስሊም ስንል ካፊር ያልሆነ ማለት ነው። ካፊር ላይ ሰላት ግዴታ አይደለምና። ማለትም ካፊር ሆኖ ሳለ ሰላትን መስገድ ግዴታ አይሆንበትም ሲሰልምም በኩፍር ዘመኑ ያሳለፈውን ሰላት ቀዳ ማውጣት ግዴታ አይሆንበትም ማለታችን ነው። ሆኖም የቂያማ ቀን ሰላት ባለመስገዱ ይቀጣል። አላህ አዘወጀለ  እንዲህ ይላል፦ 

 

“ የቀኝ ባለቤቶች ብቻ ሲቀሩ፡፡ (እነርሱስ) በገነቶች ውስጥ።  ከአመጸኞቹ ሁኔታ፡፡ (ይጠያየቃሉ፡፡) (ይሏቸዋልም) «በሰቀር ውስጥ ምን አገባችሁ?» (እነርሱም) ይላሉ «ከሰጋጆቹ አልነበርንም፡፡ «ለድኾችም የምናበላ አልነበርንም፡፡ «ከዘባራቂዎቹም ጋር እንዘባርቅ ነበርን፡፡ በፍርዱ ቀንም እናስተባብል ነበርን፡፡ (ይላሉ)” [አልሙደሲር:39_ 46]

 

«ከሰጋጆቹ አልነበርንም፡፡” ማለታቸው ሰላት ባለመስገዳቸው የተነሳ መቀጣታቸውን ያሳያል። ለአቅም አዳም የደረስ ማለት ደግሞ፤ ለአቅም አዳም መድረሱን ከሚጠቁሙ ምልክቶች መካከል አንዱ መከሰት ሲሆን፤ ወንዶችን በማስመልከት ሦስት ምልክቶች ሲኖሩ ሴቶች አስመልክቶ ደግሞ አራት ምልክቶች አሉ። ከነዚህ ምልክቶች መካከል የመጀመሪያው፦ አስራ አምስት አመት መሙላት። ሁለተኛው፤ በህልምም ይሁን በእውን የዘር ፈሳሽን በእርካታ መልኩ መውጣት (መፍሰስ) ሦስተኛው፤ብልት ዙርያ ፀጉር ማብቀል። እነዚህ ሦስት ምልክቶች ለወንዶችም ሆነ ለሴቶች የጋር ምልክቶች ናቸው። ሴት ከወንድ አንድ ምልክትን ትጨምራለች፤ እርሱም የወር አበባ ማየት መጀመሯ ነው። ስለዚህም የወር አበባ (ሐይድ) ለሴቶች ከጉርምሳና ምልክቶች አንዱ ነው።

ጤናማ አዕምሮ፤ ስንል ደግሞ የአዕምሮ በሽተኛ ያልሆነ ማለት ነው። ከዚሁ ጋር የሚካተተው እድሜው የገፋ/ች አዛውንት በእርጅና የተነሳ ነገሮችን መለየት የማይችሉበት ደረጃ ከደረሱ አዕምሯቸው ማስተዋል ስሌለው በነሱ ላይ ሰላት ግዴታ አይሆንም። የወር አበባና የወሊድ ደም ደግሞ ሰላት በነሱ ላይ ግዴታ የማያደርጉ ምክንያቶች ሲሆኑ የወር አበባና የወሊድ ደም ሲከሰቱ ሰላት መስገድ በሴቶች ላይ ዋጂብ አይሆንም።
Share

ወቅታዊ